เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมหารือม […]

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุม สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)