เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว ณ อาคารฮอมบุญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน กล่าวรายงาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการ ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านการจราจรและขนส่ง ด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา ให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับทราบ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 157 คน
สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
 
  1. เสนอแนะให้ออกแบบทางลอดสำหรับรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์บริเวณสะพานแม่สารบ้านหลุก
  2. เสนอแนะให้ออกแบบทางลอดหรือทางยกระดับ บริเวณบ้านหนองครอบ บ้านสันกาวาฬ
  3. เสนอแนะให้มีการวางแผนการก่อสร้าง การควบคุมคนงานก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง
  4. กำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน รวมถึงการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในพื้นที่ก่อสร้าง
  5. เสนอแนะให้ออกแบบระบบระบายน้ำบริเวณลำเหมืองดอยครั่ง เป็นรูปสะพาน และจัดทำทางลอดสำหรับรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
  6. ระยะเวลาที่จะเริ่มก่อสร้าง และจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปีใด
  7. เสนอแนะให้ออกแบบติดตั้งสะพานลอยบริเวณหน้าเครือสหพัฒน์
 
ทั้งนี้ รูปแบบที่นำเสนอในวันนี้ที่ปรึกษาได้ทำการทบทวนทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการออกแบบโครงการและกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป