ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว โดยได้ดำเนินการจัดประชุม 3 กลุ่ม ตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ ได้แก่

    • กลุ่มที่ 1 : พื้นที่ตำบลเวียงยอง ตำบลป่าสัก ตำบลหนองหนาม และตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
    • กลุ่มที่ 2 : พื้นที่ตำบลม่วงน้อย ตำบลท่าตุ้ม ตำบลแม่แรง และตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าตาลหมู่ที่ 5 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
    • กลุ่มที่ 3 : พื้นที่ตำบลท่าวังพร้าว และตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดทำสรุปผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมดังกล่าวให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบ จึงทำการเผยแพร่สรุปผลการประชุม รายละเอียดดังต่อไปนี้