เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว (กลุ่มที่ 3 พื้นที่ตำบลท่าวังพร้าว ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานการประชุม และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอรูปแบบการพัฒนาและองค์ประกอบของโครงการ ความก้าวหน้าของการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 55 คน

สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

    1. เสนอแนะให้ออกแบบตำแหน่งป้ายสัญญาณจราจร ป้ายเตือน บริเวณแนวเส้นทางโครงการ
    2. พิจารณาการออกแบบถนนไม่ให้กีดขวางการไหลของน้ำในลำเหมือง
    3. เสนอแนะให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณแนวเส้นทางโครงการให้เพียงพอ
    4. กำหนดมาตรการลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน บริเวณแหล่งชุมชนและโรงเรียน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการออกแบบโครงการและกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป