เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว (กลุ่มที่ 1 พื้นที่ตำบลเวียงยอง ตำบลป่าสัก ตำบลหนองหนาม และตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน) ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดย นายวรากร พาจรทิศ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน) เป็นประธานการประชุม และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอรูปแบบการพัฒนาและองค์ประกอบของโครงการ ความก้าวหน้าของการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 106 คน

สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

  1. ในระยะก่อสร้าง ขอให้ติดตั้งป้ายเตือน ไฟกระพริบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายสัญญาณจราจร ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
  2. ช่วงเวลาที่ดำเนินการก่อสร้างควรดำเนินการ 08.00 – 17.00 เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
  3. เสนอแนะให้ออกแบบตำแหน่งจุดกลับรถสำหรับรถเล็ก บริเวณใต้สะพาน ให้มีความสูงและความกว้างถนนที่เหมาะสม
  4. เสนอแนะให้กำหนดตำแหน่งสะพานลอยคนข้าม บริเวณชุมชนให้มีความเหมาะสม
  5. พิจารณาตำแหน่งจุดกลับรถให้ชุมชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
  6. เสนอแนะให้ออกแบบตำแหน่งป้ายสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ บริเวณทางแยก และจุดกลับรถ
  7. ขอให้พิจารณาออกแบบระบบระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
  8. การก่อสร้างโครงการหากกระทบกับอาคาร บ้านเรือน จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการออกแบบโครงการและกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป