เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว (กลุ่มที่ 2 พื้นที่ตำบลม่วงน้อย ตำบลแม่แรง ตำบลท่าตุ้ม และตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน) ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าตาลหมู่ที่ 5 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โดยนายนิธิวัฒน์ รุจิไชยวัฒน์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษอำเภอป่าซาง) เป็นประธานการประชุม และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอรูปแบบการพัฒนาและองค์ประกอบของโครงการ ความก้าวหน้าของการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 78 คน

สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

    1. ในระยะก่อสร้าง ขอให้ติดตั้งป้ายเตือน ไฟกระพริบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายสัญญาณจราจร ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
    2. โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาคาร และบ้านเรือน หากได้รับความความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ จะมีวิธีดำเนินการอย่างไร
    3. พิจารณาตำแหน่งจุดกลับรถให้ชุมชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
    4. ขอให้พิจารณาออกแบบระบบระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการออกแบบโครงการและกำหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป