โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว
 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ
โดยมีแผนการจัดประชุม 3 กลุ่ม ตามพื้นที่ศึกษาของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้
    • กลุ่มที่ 1 : พื้นที่ตำบลเวียงยอง ตำบลป่าสัก ตำบลหนองหนาม และตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
    • กลุ่มที่ 2 : พื้นที่ตำบลม่วงน้อย ตำบลท่าตุ้ม ตำบลแม่แรง และตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าตาลหมู่ที่ 5 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
    • กลุ่มที่ 3 : พื้นที่ตำบลท่าวังพร้าว และตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์โครงการ : https://www.highway-116.com/
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
📞 โทรศัพท์ 062-2945178, 089-218-5875
📠 โทรสาร 0-2318-8146 หรือ 0-2103-6765
📨 อีเมล : gpc.highway@gmail.com
💻 ลงทะเบียนออนไลน์ https://docs.google.com/…/1wvkkCDzvH5i5NQksXmePRg…/edit
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 3​0 มกราคม 2566