เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุม สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุม สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก-ต.ท่าวังพร้าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน กล่าวรายงาน ต่อมา กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด ชี้แจงรายละเอียดโครงการ รูปแบบทางเลือก และสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 210 คน
 
สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
  1. เสนอให้ยกระดับสะพานสูงขึ้นและทำเป็นทางลอดหรือทางกลับรถใต้สะพาน เพื่อลดอุบัติเหตุ
  2. พิจารณาความเหมาะสมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก และไฟส่องสว่าง เพื่อลดอุบัติเหตุ
  3. เสนอให้ออกแบบระบบระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
  4. เสนอให้ออกแบบสะพานลอยข้ามถนนให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัย
  5. พิจารณาการเลือกรูปแบบเกาะกลางถนนที่เหมาะสมต่อพื้นที่และลดปัญหาน้ำท่วม
  6. เสนอแนะเรื่องตำแหน่งกลับรถ อยากให้เพิ่มจุดกลับรถ โดยคำนึงถึงวิถีชิวิตชาวบ้าน บริเวณชุมชน และหมู่บ้าน รวมทั้งออกแบบจุดกลับรถให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถใช้ร่วมได้
  7. ขอให้พิจารณาการออกแบบระดับความสูงถนนให้มีความเหมาะสม
  8. ขอให้พิจารณาการออกแบบพื้นผิวจราจรให้สามารถรองรับน้ำหนักรถบรรทุกได้เพียงพอ
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาประกอบการศึกษาต่อไป