ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
เพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนา
ที่เหมาะสมของโครงการให้ผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยเฉพาะความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการ แนวคิดในการกำหนดทางเลือกรูปแบบโครงการ และสรุปรูปแบบการพัฒนาโครงการที่ได้รับการคัดเลือกตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เว็บไซต์โครงการ : https://www.highway-116.com/
โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
📞 โทรศัพท์ 062-2945178, 089-218-5875
📠 โทรสาร 0-2318-8146 หรือ 0-2103-6765
📨 อีเมล : gpc.highway@gmail.com
💻 ลงทะเบียนออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/1Kg2zO8naaVYNyQB4LgaBGd-TgdBeW78eATgkuQEiZgU/edit
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 1​ พฤศจิกายน 2565