เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว (กลุ่มที่ 3 : พื้นที่ตำบลท่าวังพร้าว ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง
เป็นประธานการประชุม และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 40 คน สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
    1. เสนอให้ยกระดับสะพานสูงขึ้นและทำเป็นทางลอดหรือทางกลับรถใต้สะพาน เพื่อลดอุบัติเหตุ
    2. พิจารณาความเหมาะสมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก และไฟส่องสว่าง เพื่อลดอุบัติเหตุ
    3. ศึกษาและสำรวจโบราณสถานทั้ง 9 แห่ง และวัดทุ่งกู่ล้าง
    4. เสนอให้ออกแบบระบบระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาศึกษาต่อไป