เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว (กลุ่มที่ 2 : พื้นที่ตำบลม่วงน้อย ตำบลท่าตุ้ม ตำบลแม่แรง และตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
โดยมี นายจรัล มณีจันสุข  ปลัดอาวุโสอำเภอป่าซาง เป็นประธานการประชุม และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 70 คน สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
    1. การออกแบบให้คำนึงถึง จุดตัดบริเวณทางร่วม ทางแยก วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน
    2. พิจารณาปรับปรุงการออกแบบถนนบริเวณทางโค้งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งให้มีความเหมาะสม เพื่อลดอุบัติเหตุ
    3. ให้พิจารณาความเหมาะสมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก
    4. งานเสาเข็มจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนได้รับความเสียหายให้ทำการสำรวจก่อนเริ่มดำเนินการ
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาศึกษาต่อไป