เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว (กลุ่มที่ 1 : พื้นที่ตำบลเวียงยอง ตำบลป่าสัก ตำบลหนองหนาม และตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน) ณ หอประชุมศรีกันใจ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุม และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 50 คน สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
    1. เสนอให้ยกระดับสะพานสูงขึ้นและทำเป็นทางลอดหรือทางกลับรถใต้สะพาน เพื่อลดอุบัติเหตุ
    2. การออกแบบให้คำนึงถึง จุดตัดบริเวณทางร่วม ทางแยก วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน
    3. พิจารณาตำแหน่งจุดกลับรถใต้สะพาน สะพานลอยคนข้าม
    4. เสนอให้ติดตั้งสัญลักษณ์ป้ายจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก
    5. ให้พิจารณาออกแบบระบบระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาศึกษาต่อไป