สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

ตามที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ที่ผ่านมา นั้น กรมทางหลวงได้จัดทำสรุปผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อแจ้งผลการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมดังกล่าวให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบ รายละเอียดดังต่อไปนี้