การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 116 ช่วง บ.ป่าสัก – ต.ท่าวังพร้าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน กล่าวรายงาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และรูปแบบเบื้องต้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 160 คน สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

  1. ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่สนับสนุนการพัฒนาโครงการเป็น 4 ช่องจราจร และขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว
  2. เสนอให้ยกระดับสะพานสูงขึ้นและทำเป็นทางลอดหรือทางกลับรถใต้สะพาน เพื่อลดอุบัติเหตุ
  3. การออกแบบให้คำนึงถึง จุดตัดบริเวณทางร่วม ทางแยก วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน
  4. พิจารณาตำแหน่งจุดกลับรถใต้สะพาน สะพานลอยคนข้าม
  5. ให้พิจารณาออกแบบระบบระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
  6. ศึกษาและสำรวจโบราณสถานทั้ง 9 แห่ง และคูคันดิน
  7. เสนอให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิดในพื้นที่โครงการ

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในที่ประชุมไปพิจารณาศึกษาต่อไป