การกำหนดรูปแบบการออกแบบทางหลวงในบริเวณโครงการจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปริมาณจราจร และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงแผนการพัฒนาเมือง เพื่อใช้ในการกำหนดรูปแบบของทางหลวง เพื่อให้มีจำนวนช่องจราจรที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการให้บริการตามมาตรฐานชั้นทาง ความคุ้มค่าในการลงทุน การใช้ประโยชน์ของชุมชน การอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติ และการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องมีมาตรการป้องกัน และดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาควบคู่กัน โดยจะต้องคำนึงถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเป็นลำดับแรก

แนวทางโดยทั่วไปสำหรับการออกแบบและพัฒนาโครงการนี้จะมีดังนี้

  • การเพิ่มจำนวนช่องจราจร
  • การเพิ่มรัศมีความโค้ง
  • การออกแบบและจัดรูปแบบทางแยกทั้งกรณีที่เป็นทางแยกระดับพื้น หรือทางแยกต่างระดับ
  • การออกแบบรูปแบบและตำแหน่งจุดกลับรถ
  • การจัดการระบบระบายน้ำ
  • การติดตั้งระบบป้องกันการพังทลายของลาดคันทาง
  • การออกแบบเพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง
  • การออกแบบเพื่อก่อสร้าง หรือปรับปรุงโครงสร้างสะพาน และทางระบายน้ำเดิม
  • การติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามมาตรฐานของกรมทางหลวง การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
  • การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น