วิดีทัศน์

แผ่นพับการประชุม

แผ่นพับการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

แผ่นพับการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

แผ่นพับการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ(สัมมนา ครั้งที่ 3)

เอกสารการประชุม

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

การประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ
(สัมมนา ครั้งที่ 3)